Info J – R

JOURTJÄNST
Om du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar på tid då fastighetsskötarna inte arbetar och som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag, kan du ringa till Jouren på tfn 695 00 00.

En utryckning kostar. Tänk på vem som har underhållsansvaret. Ligger underhållsansvaret enligt stadgarna på dig som medlem, blir det också du som får stå för utryckningskostnaden. Är underhållsansvaret föreningens, så bekostar givetvis föreningen utryckningen. Var noga med att inte ringa för sådant som kan vänta till nästa arbetsdag. Är du osäker, så kontakta någon i styrelsen.
Går inte balkongdörren att stänga en kväll, kan det kanske vänta till dagen därpå om det är sommar och varmt ute. Finns det tendenser till stopp i avlopp eller toalett, så ring felanmälan innan det är tvärstopp. Droppar kranen? Kontakta felanmälan! Du kan också ringa ServiceCenter, tfn 010-442 11 00.
Många av felanmälans tjänster ingår i föreningens avtal och kostar inte dig något extra. Skulle det däremot uppstå en skada kan du bli ansvarig om du inte sagt till i tid.

K
KABEL-TV
Brf Svartvik är ansluten till ComHem:s kabel TV-nät, och har där tillgång till deras grundutbud.
Vill du ha ytterligare kanaler, kontaktar du själv deras Kundtjänst: 0771-55 00 00 eller deras hemsida: www.comhem.se
Mer information hittar du här>>

KÖKSFLÄKT
Du får inte ansluta en motordriven fläkt eller en kolfilterfläkt till ventilationssystemet. Om kolfilterfläkt installeras, ej ansluten till ventilationssystemet, måste grundventilation med forceringsmöjlighet anordnas i köket inkopplad på det befintliga ventilationssystemet. Felaktig installation kan medföra obalans i ventilationssystemet och orsaka matos i andra lägenheter.

L
LEKPLATSER
Närlekplatser med lekredskap finns på gårdarna. Om ni saknar någon typ av leksak, hör av er till styrelsen, som har en budget för leksaker.

LIVSKVALITET
En definition på livskvalitet är: ”Ett mått på livsvärden som inte mäts med pengar t.ex. god miljö, gemenskap och tillgång till kultur.”
Många medlemmar uttrycker att det är god livskvalitet att bo i Minneberg. Här finns många härliga promenadstigar, vacker natur, badplatser som passar såväl yngre som äldre, båtbryggor m.m.
Inom området finns dessutom ett stort utbud av aktiviteter, som också bidrar till god gemenskap och främjar kulturen.

I Minnebergsparken kan man njuta av skulpturerna till Mäster Olof-sviten av Bror Marklund.

LOKALER
Du som bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan, samt Margretelund, Hägern eller Storspoven får hyra Minnebergs samlingslokaler Badviken, Svartviksslingan 17 (högst 75 personer) och Båtviken, Svartviksslingan 81 (högst 75 personer). Mer information hittar du här>>

LÄGENHETERNA

Ombyggnad i lägenhet
Föreningen förstår att man som bostadsrättshavare kan vilja eller behöva renovera sin lägenhet. För att minska risken för skador på fastigheten till följd av renovering är det dock viktigt att bestämmelser i lag, i föreningens stadgar och olika myndighetskrav följs. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att så sker. Vid osäkerhet angående vad som gäller, tveka inte att ta kontakt med föreningens förvaltare  Lotta Iacobi, lotta.iacobi@hsb.se tfn: 010-442 11 43 eller styrelsen.

Generell är det för en bostadsrättshavare ”fritt fram” att renovera det som enligt stadgarna omfattas av bostadsrättshavarens ansvar (se 31 § i Svartviks stadgar).

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Aktuella branschregler och liknande ska följas. Läs mer om detta på t.ex. Säker Vatten ABGVK AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet BKR

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs. Se Stockholms stads hemsida eller kontakta staden för mer information angående bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder.
Mer information hittar du här>>

Hantering av Big Bag:
• Skall märkas med lägenhetsnummer och telefonnummer
• Får inte stå på gräsmattan då marken förstörs
• Får endast stå ute under en veckas tid
• Får inte stå över helgen. Den utgör fara för barn som kan komma åt vassa föremål, glas och dylikt

Underhållsansvar
Bostadsrättshavarens underhållsansvar regleras i § 31 i föreningens stadgar.

”Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.”

Nedan följer några exempel på vad bostadsrättshavaren ansvarar för. För en fullständig bild av ansvarsfördelningen, se §§ 31 och 32 i stadgarna.

Lägenhetsdörr
Medlemmen ansvarar för allt utom målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning.

Innerdörrar
Medlemmen ansvarar för allt underhåll.

Golv i lägenhet
Medlemmen ansvarar för ytskikten (såsom ytbehandling, ytbeläggning och byte) jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.

Innerväggar i lägenhet
Medlemmen ansvarar för ytskikt, t.ex. tapeter, målning eller annan ytbeläggning. Även i våtutrymme.

Innertak i lägenhet
Medlemmen ansvarar för ytskikten (såsom ytbeläggning och ytbehandling). Även i våtutrymme.

Fönster och fönsterdörrar
Medlemmen ansvarar för glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett samt till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätnings-lister samt målning. Föreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/ fönsterdörr.

VVS-artiklar
Medlemmen ansvarar för allt porslin, vitvaror, diskbänk och övrig inredning, kranar och vattenlås.

Köksutrustning
Medlemmen ansvarar för allt utom stamledningar för el, vatten och avlopp – inte heller för i vägg inbyggda ventilationskanaler.

El-artiklar
Medlemmen ansvarar för all el-utrustning i lägenheten.

Våtrumsskötsel
Våtrum är utrymmen som kräver lite extra tillsyn och skötsel. I våtrummen är du ansvarig för ytskikten samt för tätskikten. Dvs. för allt som gör att inte vatten eller fukt tränger ut från ditt våtrum.
Kostnaderna för följderna av sådant läckage betalas av den som indirekt, genom bristande underhåll, förorsakat läckaget.

Skötselråd– badrum
Här följer några råd om hur du kan sköta ditt badrum och din dusch för att undvika läckage:

  • Öppna och stäng huvudvattenkranen lite då och då, så att den inte fastnar.
  • Kontrollera med jämna mellanrum, att det är tätt runt golvbrunn och runt eventuella rörgenomföringar i golv och väggar.
  • Gå regelbundet igenom alla skarvar i golv- och väggbeklädnader. Kontrollera att de är täta och sitter fast överallt. Om det uppstår sprickor eller hål i kakelfogar eller andra väggbeklädnader måste du se till att de lagas omedelbart.
  • Rensa golvbrunn med jämna mellanrum.
  • Håll rent under badkaret. Där samlas lätt damm och smuts som binder fukt.
  • Vid håltagning i vägg bör man täta ordentligt med silikonfogmassa för våtrum.
  • Håll ventilationsdon öppna och rena.
  • Vill du placera en torktumlare i våtrummet bör den vara av kondenstyp.

M
MEDLEMSKAP
Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus.
Om rätt till medlemskap, se vidare § 5 i föreningens stadgar. Se även under rubriken ”Överlåtelse”. Föreningen betalar in medlemskap för samtliga medlemmar till HSB.

MINNEBERGS SAMFÄLLIGHET
Samfälligheten omfattar bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tranan och Tangen.
Samfälligheten svarar bl. a. för el, värme och vatten, Panncentralen, all sophantering, våra samlingslokaler, parkeringsplatser, vävstugor, snickarbod m.m.
Se sista sidan ”Minnebergs Fritidsverksamhet”.
Mer information hittar du här>>

MOTIONER
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

MOTIONSKLUBB
Motion i Minneberg har i Badviken ett antal motionsredskap samt tillgång till bastu. Tider bokas på anslagstavlan i lokalen. Ordningsregler och instruktioner finns anslagna i entrén till utrymmet. När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) så att du har tillträde till gymlokalen dygnet runt.
Kontaktperson: Ronny Dogra, tel 0761-14 37 19, mim @ minneberg.com
Medlemsavgift: 400 kr per år
Mer information hittar du här>>

N
NYCKELTAG
Alla hushåll har rätt till en nyckeltag som går till grovsoprummet. Taggen hör till lägenheten och lämnas kvar till ny lägenhetsinnehavare. Den avprogrammeras vid avflyttning och programmeras vid inflyttning. Nyckeltaggen kan också aktivieras till garaget, gymet samt till snickeriet mot inbetald avgift. Extrataggar köpes hos fastighetsskötarna i Panncentralen.
Det finns även en automatisk tagg att köpa genom Panncentralen. Med denna kan man öppna garagegrinden från bilen.

NYINFLYTTAD
Styrelsen inbjuder en gång om året till en informationsträff för nyinflyttade.
Vill du ha information om din nya stadsdel kontakta Bromma stadsdelsnämnd och be om informationspaketet. Du kan också ringa till kommunikatör Jeanette Woiski, tfn 508 06 453,
eller mejla jeanette.woiski@stockholm.se

NÄROMRÅDE
Vid vårt lilla torg finns en närbutik med långt öppethållande.
Ca tio minuter bort, finns Alviks centrum med ett antal affärer,
T-bana, tvärbana och lokala bussar.
Idrottsparken i Traneberg rustas upp bl.a. med en ny skateboardbana, som blev klar under 2006.
På trevligt promenadavstånd finns två koloniområden:
– Johannelunds koloniområde. www.johannelund.info Kontakt: koloni@johannelund.info
– Minnebergsskogens Trädgårdsförening. Kontakt: intresseanmalan@lowdin.com

O
OHYRA
Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska ta kontakt med Anticimex för hjälp med bekämpning. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och övriga insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

ORDNINGSREGLER
Se Trivselregler

PANTSÄTTNING
En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan till skillnad mot hyresrätt eller så kallad andelsrätt tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättaren, en pantsättningsavgift med 1,5 % av gällande basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Se även under rubrik ”Avgifter”.

PARKERING

Boende

Parkeringsplatserna sköts av Minnebergs samfällighet. Informationen hittar du härhttp://www.minneberg.com/?page_id=302

Gäster
För gäster finns gästparkeringar på taken till de två parkeringsgaragen.
Gatuparkering är också möjlig – följ skyltningen.

PINGISRUM
Barn och ungdomar kan spela pingis i Pingisrummet i anslutning till Båtviken.
Efter att medlemsavgiften på 100 kr/år och familj har betalats in och ett avtal har undertecknats programmeras den tag man har till grovsoprummet så att den även gäller till pingisrummet. Man kan även köpa till en tag för 100 kr. Föräldrar ansvarar för sina barn.
Kontaktperson:
Olle Björklund, tfn 073-978 87 72
objor(a)bredband.net

PIRRA
Brf Svartvik har ett antal pirror som man kan få låna tillfälligt. Kontakta någon ur styrelsen så kan de hjälpa dig.

PORTOMBUD
För att underlätta för våra boende att komma i kontakt med styrelsen har vi utsett ett Portombud i varje trappuppgång. Vem som är Portombud i din trappuppgång framgår av anslag på tavlan vid entrén. Kontakta gärna Portombudet om du har några frågor kring ditt boende.

POSTADRESS
Postadress till styrelsen: 
Brf Svartvik
Svartviksslingan 49
167 38 Bromma

Q
QIGONG
Qigong för seniorer äger rum måndagar i Båtviken.
Ansvarig: Ann-Marie Tiger, tfn 26 96 98

R
RADONMÄTNING
Radonmätning är avslutad och godkänd (med mycket låga värden) 26 mars 2008.

RENOVERING
Vill du renovera och göra om i din lägenhet? Regler för det hittar du i Stadgarna. Ta kontakt med styrelsen innan du börjar renovera. Tänk också på att meddela dina grannar, t.ex. genom att sätta upp ett meddelande på anslagstavlan vid porten.
Våra betongväggar är svåra att forcera utan riktiga verktyg. Hyr en kraftfull slagborrmaskin via Panncentralen. Boka maskinen, tfn: 08- 25 37 17 mellan kl. 07.30 0ch 08.00 eller besök Panncentralen. Det är tillåtet att borra mellan kl 8 – 19 på vardagar och mellan kl 10 – 18 på helger.

Ombyggnad i lägenhet
Föreningen förstår att man som bostadsrättshavare kan vilja eller behöva renovera sin lägenhet. För att minska risken för skador på fastigheten till följd av renovering är det dock viktigt att bestämmelser i lag, i föreningens stadgar och olika myndighetskrav följs. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att så sker. Vid osäkerhet angående vad som gäller, tveka inte att ta kontakt med föreningens förvaltare  Lotta Iacobi, lotta.iacobi@hsb.se tfn: 010-442 11 43 eller styrelsen.

Generell är det för en bostadsrättshavare ”fritt fram” att renovera det som enligt stadgarna omfattas av bostadsrättshavarens ansvar (se 31 § i Svartviks stadgar).

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Aktuella branschregler och liknande ska följas. Läs mer om detta på t.ex. Säker Vatten ABGVK AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet BKR

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs. Se Stockholms stads hemsida eller kontakta staden för mer information angående bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder.
Mer information hittar du här>>

Hantering av Big Bag:
• Skall märkas med lägenhetsnummer och telefonnummer
• Får inte stå på gräsmattan då marken förstörs
• Får endast stå ute under en veckas tid
• Får inte stå över helgen. Den utgör fara för barn som kan komma åt vassa föremål, glas och dylikt

REPARATIONSFOND
I föreningen finns ingen fond för inre underhåll av lägenheten. Vi rekommenderar att man själv reserverar medel för framtida underhåll. Kylskåp, frys eller WC-stol kan gå sönder plötsligt och kosta en del.

RETURPAPPER
Tidningar lämnas i Returpappersrummet på Svartviksslingan 49. Din hushållsnyckel passar dit. Hämtning sker en gång i veckan. När du kastar tidningar, tänk då på att det får plats mer utan papperspåsarna. Töm alltså din påse i avsedda kärl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>