Delårsbokslut 20180101-20180831

Delårsbokslut 20180101-20180831 klicka här>>

Ekonomisk ställning Brf Svartvik 2018-08-31
Brf Svartviks gör ett negativt resultat uppgående till -1949 tkr för perioden 2018-01 – 2018-08. Den stora skillnaden jämfört med samma period från föregående år är att föreningen under perioden har genomfört den trapphusrenovering som bara hade hunnit att påbörjas föregående år. Kostnaderna för trapphusrenoveringen har uppgått till cirka 5,5 mkr under perioden och är anledningen till att föreningen uppvisar ett negativt resultat.

Utöver kostnaderna för trapphusrenoveringen så står också föreningens räntekostnader ut. Som ett resultat av omförhandling av föreningens lån så har räntekostnaderna halverats jämfört med samma period föregående år.

Föreningens överskott efter driftskostnader, föreningens sparande, exklusive planerat underhåll uppgår till 4 845 tkr att jämföra med föreningens genomsnittliga underhållsbehov på 2 351 tkr. Föreningen klarar därmed av att reservera nog med medel för framtida underhållsåtgärder med god marginal. Det är dock värt att notera att föreningens räntekostnader är väldigt låga som en effekt av marknadsräntorna och att föreningens sparande skulle sjunka dramatiskt vid en normalisering av räntorna. Det ligger därmed i föreningens intresse att på sikt arbeta för att reducera sin lånestock.

Föreningens likvida medel har minskat som ett resultat av trapphusrenoveringen och uppgår vid periodens utgång till cirka 17 mkr jämfört med 23 mkr under föregående år. Föreningens likvida medel kommer att nyttjas till det hissprojekt som har inletts under hösten 2018.

Styrelsen
Brf Svartvik
2018-10-18