Info S – Ö

SAMLINGSLOKALER
Samlingslokaler för större och mindre sällskap
– Badviken, Svartviksslingan 17
– Båtviken, Svartviksslingan 81
Lokalbokning:
Minnebergsseniornas expedition, Svartviksslingan 59, tfn 070-403 53 85
e-post: lokalbokning(a)bredband.net
Måndagar kl 9.00 – 11.00
Torsdagar kl 17.00 – 19.00
Mer information hittar du här>>

SNICKERIKLUBB
I Snickeriet på Svartviksslingan 89 finns en hel del maskiner och utrustning för dig som hobbysnickare. Notera på listan vid dörren när du nyttjar lokalen. Läs mer
Ansvarig: Alexander Olsson, tfn 076-563 65 38, minneberg.snickarklubb(a)gmail.com
Medlemsavgift: 100 kr per år på Plusgirot 43 82 71-9
Mer information hittar du här>>

SKYDDSRUM
Skyddsrum är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning i krig. De skyddar mot stötvåg, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.
I Brf Svartvik finns det tre skyddsrum: ett i port 23 som rymmer 120 personer, ett i port 29 som även det rymmer 120 personer samt ett i port 45 som rymmer 180. Se karta

STYRELSEN
Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter och en HSB-representant. Presentation av styrelsen finns anslaget i varje trappuppgång. Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden med ett visst sommaruppehåll. Styrelsemötena är inte öppna vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte offentliga. Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild medlem.
E-post till styrelsen: info@brfsvartvik.com
Brev till styrelsen kan läggas i Svartviks brevlåda på Svartviksslingan 49.

STÄDNING
Trappstädningen sköts av ett städbolag. Trapphusen städas en gång varje vecka. Under vinterhalvåret städas entréplanet ytterligare en gång per vecka.

SÅNGKÖR
Minnebergs sångkör övar på torsdagar.
Anvariga: Lars-Olof Nihlén, tfn 0707-88 15 38, 25 24 99
Gun Fällborg, tfn 80 50 06
Avgift: 300 kr per termin.

SÄKERHET
Det är både trist och onödigt med inbrott och skadegörelse. Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt. Lär känna grannarna, och hjälps åt att hålla ett vakande öga. Var allmänt varsam. Kontakta polis om något verkar vara misstänkt eller ”fel”.

T
TILLÄGGSFÖRSÄKRING
Visste du att det finns en ansvarsövergång mellan bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring och din hemförsäkring?
Det finns det! Och det är jätteviktigt att du som bostadsrättsinnehavare i HSB Brf Svartvik nr 268 i Stockholm tar ditt ansvar för att se till att dessa försäkringar kompletterar varandra, det vill säga om du till att börja med redan har en hemförsäkring. Ett hål i försäkringsskyddet kan nämligen innebära oanade kostnader såväl för bostadsrättsföreningen som för dig som bostadsrättsinnehavare.

En hemförsäkring innehåller inte enbart skydd för lösöre och egendom innanför lägenhetens väggar, utan även till exempel personansvarsskydd som är viktigt att ha om du t.ex. skulle bli personligt skadeståndsskyldig för att ha orsakat en skada i till exempel trapphuset eller soprummet. Därför är en kartläggning av dina eventuella försäkringsbrister av högsta vikt.

Bostadsrättsföreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för sina medlemmar som täcker skador på de delar i bostadsrätten som du som bostadsrättsinnehavare är underhållsskyldig för, såsom golv, väggar och tak. Bostadsrättstillägget sträcker sig dock inte utanför bostadsrättens väggar utan skador som du eventuellt skulle orsaka i fastighetens gemensamma utrymmen behöver som sagt täckning genom din hemförsäkring och personansvarsmomentet, då det inte är tanken att föreningens ekonomi ska belastas till följd av sådana skador.

TRIVSELREGLER
Du bor i ett flerfamiljshus, störningar förekommer. Men för att göra boendet så trevligt som möjligt kan man tänka på följande:

Lägenheten
När vi är hemma är det lätt att glömma att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte kan sova för att t.ex. vår TV eller radio står på för högt. Vi kanske går i träskor eller gör någonting annat som stör. Ditt golv är din grannes tak.

Våra trapphus
Trapphusen är de mest använda av alla gemensamma utrymmen i våra hus. Cyklar, barnvagnar, rollatorer, skidor, kälkar, möbler etc. får inte förvaras där. Överhuvudtaget får inget bränn­bart material finnas i trapphusen. Barnvagnar, rullatorer, cyklar och liknande kan hindra räddningspersonal från att ta sig in i och boende att ta sig ut från lägenheterna vid brand. Inget får stå i vägen i trapphusen!

Sopnedkast

Lika nödvändigt som rena trapphus är att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Tidningar kastas inte i sopnedkastet. Returpappersrum finns på Svartviksslingan 49. Se under rubrik ”Returpapper”

Våra tvättstugor
Om vi följer anvisningarna i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du kommer nästa gång. Tänk på säkerheten och lämna aldrig barn ensamma i tvättstugan!

Våra gemensamma utrymmen
Tänk vad fint det blir och så lätt det är att hitta alla pinaler om vi hjälps åt att hålla ordning på vinden, i källaren, på gårdar etc. Alla gångar och gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål.

Våra gårdar
Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte förorenar.

Rökning
För allas trivsel, rök inte i våra gemensamma utrymmen. På vinden är det absolut förbjudet att röka eller på annat sätt handskas med eld eller verktyg som kan åstadkomma gnistbildning eller värme. Kasta inte cigarettfimpar utomhus – de skräpar ner och kan vara farliga för barnen.

Toalett
I toaletten får bara sånt som lämnar kroppen och toalettpapper spolas ner. Övrigt räknas som hushållssopor.

TVÄTTSTUGA
Tvättstugor finns tillgängliga i alla hus. Grovtvättstugor finns i tvättstugorna på Svartviksslingan 25 och 39. För dig som bor i port 11-29 passar nyckeln till tvättstugan i port 25 och för dig som bor i port 31-49 passar nyckeln till tvättstugan i port 39. Tid till tvättstugorna bokas genom att sätta din bokningscylinder i bokningstavlan. (Nyckel och bokningscylinder hör till lägenheten och lämnas vi d flytt.) Har du inte tagit din tvättid i anspråk inom en timme har annan medlem rätt att nyttja din tvättid. För den gemensamma trevnaden hjälps vi åt att hålla snyggt genom att städa efter oss. Ordningsregler är uppsatta i tvättstugorna.

U
UPPLÅSNING
Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Vid service som t.ex. obligatorisk ventilationskontroll, målning av fönsterbleck etc. skickas det ut information till alla medlemmar. Där meddelas också hur tillträde till lägenheten kan ske på säkert sätt om man inte är hemma.

UPPVÄRMNING
Uppvärmningen sker med hjälp av vattenburen värme från vår panncentral. Samtliga radiatorer är försedda med termostatreglerare.

UTHYRNINGSLÄGENHET
Gästlägenhet med fyra bäddar finns att hyra på Svartviksslingan 15. För medlemmar i Svartvik kan den bokas tidigast tre månader i förväg. Pengarna sätts in på Nordea Plusgiro konto 580839-9.
Längsta tid för uthyrning är sju dygn. Vid långhelger, semesterperioder eller liknande kan annan tidsbegränsning tillämpas.
Kostnad: 300 kr/natt
Ansvarig: Lotta Åhman, Bokas på tfn: 070-735 49 45.
Mer information hittar du här>>

VENTILER
I ventilerna ovanför våra fönster finns filter, som inte är så fräscha efter en tid.
Nya ”Pollenfilter” finns att köpa hos Fastighetsskötarna, Panncentralen.

VÅRSTÄDNING
Varje vår samlas vi en förmiddag eller kväll för att göra vårt område rent och snyggt.

VÄVSTUGOR
Inom området finns två vävstugor. Verksamheten pågår alla dagar.
Avgift: 50 kr per termin.

  • Svartviksslingan 11. Ansvarig: Kerstin Nihlén 070 – 731 6938
  • Svartviksslingan 81. Ansvarig: Hélene Berggren 08 – 251 884

X
X-KROK
X-krok eller andra krokar. Behöver du borra, så är det bra om du borrar under en begränsad tid på dagen.
Vardagar kl. 8.00 – 19.00.
Lör- och söndagar kl. 10.00 –18.00.

Y

Z
ZON
I hela Minneberg är hastigheten begränsad till 30 km/tim.

ÅRSSTÄMMA
En gång om året – inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, som omfattar tiden 1 januari till 31 december – ska föreningen ha sin ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras. Stämman avgör hur årets över- eller underskott behandlas.
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen – före februari månads utgång. Detta för att styrelsen ska hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut.
Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämman får du kallelse med dagordning och nödvändig information. Varje medlem har en röst.
Om du inte kan komma själv, så kan du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma vid behov.
Om Föreningsstämman, se vidare §§ 13 – 20 i stadgarna.

Ä
ÄGOR
All mark som gränsar till kommunens mark ägs av bostadsrättsföreningen. De trädäck som finns på markplanet hör till lägenheterna – inget därutöver. Torget vid busshållplatsen och parken nedanför fram till vattnet tillhör kommunen. Tycker ni att det ser tråkigt eller risigt ut vänd er gärna mer era synpunkter till stadsdelnämnen. Er röst är värd mycket!

ÄLDREKLUBB
Minnebergsseniorerna träffas i Båtviken varje måndag året runt. Man ordnar också gemensamma besök på muséer, utställningar, slott m.m. Buss- och båtresor, vandringar i Stockholm och dess omgivningar, boule, gymnastik och studieverksamhet är exempel på andra aktiviteter i klubben.
Ansvarig: Sture Smedberg, tfn 26 48 09.
Medlemsavgift: 75 kr per år.
Minnebergsseniorernas expedition: Svartviksslingan 59, tfn 070-403 53 85
lokalbokning@bredband.net
Öppettider:
Måndagar kl 9.00 – 11.00
Torsdagar kl 17.00 – 19.00

Ö
ÖVERLÅTELSE
Överlåtelsen hanteras av säljare och köpare. Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Överlåtelsen skickas till: HSB Stockholm, Servicecenter, 112 84 Stockholm

Köparen/förvärvaren ska före det att tillträde till lägenheten skett, hos styrelsen ansöka om medlemskap.

Vid övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 % av gällande basbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Se vidare under rubrikerna ”Avgifter”, ”Pantsättning” och ”Medlemskap” samt §§ 4 – 10 i stadgarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>