Valberedning

Som boende i bostadsrättsföreningen Svartvik vet du säkert att föreningen har en styrelse, en valberedning och revisorer. Detta är en av grunderna för att få vara en bostadsrättsförening.

Vi är drygt 328 hushåll i Svartvik. I dag består vår styrelse av 11 ledamöter och 2 revisorer. En del är valda på 2 år, en del är valda på 1 år. Vi i valberedningen behöver få kontakt med dig som är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller verka som föreningsvald revisor.Föreslå dig själv eller någon annan vidtalad. Maila in ditt förslag till: info@brfsvartvik.com så blir du kontaktad av någon i valberedningen: Anders Björkblad, Monica Björkenbeck eller Tomas Ekbom. Du kan också ringa någon av oss, se nedan.

Styrelsen ansvarar för att våra fastigheter sköts och underhålls, att ekonomin är i god ordning och att medlemmarna löpande informeras om läget i föreningen.

De av föreningsstämman valda revisorerna granskar, tillsammans med revisorer från BoRevision AB, att Svartviks styrelse förvaltat föreningen enligt gällande lagstiftning och beslut vid föreningsstämmor.

Svartvik har avtal med HSB Stockholm om fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning mm.

Arbetet i styrelsen är helt avgörande för att vår boendemiljö är högklassig och att föreningens ekonomi är stabil.

Du behöver vara pådrivande och ha förmåga att samarbeta, informera och fatta beslut. Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du har erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller ekonomi. Det avgörande är att du har vilja och intresse att arbeta för att vårt boende skall bli så bra som möjligt!

Om du är intresserad att delta i styrelsearbetet eller verka som föreningsvald revisor så hör av dig till någon av oss i Valberedningen. Självklart är du välkommen till oss med frågor om arbetet i styrelsen, hur mycket tid det tar etc.

Tveka inte med att höra av dig!

Här är våra kontaktuppgifter

Tomas Ekbom Sammankallande valberedningen@brfsvartvik.com
Helene Björk
Anna Morland

Vad händer om valberedningen inte lyckas få ihop en styrelse?

Styrelsens medlemmar måste enligt bostadsrättslagen vara boende i föreningen, man kan alltså inte engagera någon utomstående. Förra året visade det sig vara omöjligt att engagera medlemmar till styrelsearbete. Det blev så att tidigare medlemmar åtog sig att upprätthålla uppdragen under ytterligare en kort tid.

Om man misslyckas med att få ihop en styrelse så måste föreningen vända sig till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om likvidation av föreningen. Det innebär att bostadsrätterna blir hyresrätter och att insatser och värdestegringar går förlorade. Alla boende i denna förening måste bidra för att förhindra detta!!!

Vad gör en styrelseledamot?

Deltar i styrelsesammanträden. Fattar beslut om ekonomi, renoveringar, upphandlingar. Ger information och genomför föreningsstämmans beslut. Kan vara ansvarig för ett område men beslutar inte ensam om detta.

Vad gör en revisor?

En av föreningen vald revisor kontrollerar t ex att utbetalningar och ankommande fakturor stämmer mot vad man sagt i styrelseprotokoll och att styrelsen i övrigt inte handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningen stadgar.

Vad gör man i valbredningen?

Letar nya förmågor till styrelsen.

Vad innebär det att vara ledamot?

Du får betalt för Din tid, Du får utbildning, Du får insikt i föreningens skötsel, Du lär Dig nya saker och får nya bekanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>