Lägenhetsrenovering

Föreningen förstår att man som bostadsrättshavare kan vilja eller behöva renovera sin lägenhet. För att minska risken för skador på fastigheten till följd av renovering är det dock viktigt att bestämmelser i lag, i föreningens stadgar och olika myndighetskrav följs. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att så sker. Vid osäkerhet angående vad som gäller, kontakta föreningens förvaltare Lotta Iacobi, lotta.iacobi@hsb.se tfn: 010-442 11 43.

Generellt är det för en bostadsrättshavare ”fritt fram” att renovera det som enligt stadgarna omfattas av bostadsrättshavarens ansvar (se 31 § i Svartviks stadgar).

Bostadsrättshavaren får dock inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Aktuella branschregler och liknande ska följas. Läs mer om detta på till exempel Säker Vatten AB, GVK AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet BKR.

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs. Se Stockholms kommuns hemsida eller kontakta kommunen för mer information angående bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder.

För att förebygga framtida vattenskador samt hålla nere kostnaderna för försäkringspremier har styrelsen beslutat att ställa krav på bostadsrättshavarna att vid badrumsrenovering som omfattar renovering av yt- och tätskikt låta en oberoende besiktningsman besiktiga och godkänna renoveringen av tätskiktet innan ytskiktet sätts på plats. Den som utför besiktningen måste ha lämplig behörighet och kunskap. Byggkeramikrådet har en förteckning över fristående besiktningsföretag, likaså AB Svensk Våtsrumskontroll. En kopia av besiktningsprotokollet ska skickas till föreningens förvaltare. Det är upp till den boende själv att anlita och bekosta denna oberoende besiktningsman. För styrelsens godkännande av renovering krävs att den boende godkänner detta villkor.

För badrum gäller en hel del speciella regler.
Bäst är att alltid börja med att kontakta styrelsen.
Allt arbete i lägenheten ska utföras fackmässigt såsom elektriska arbeten och VVS-arbeten (våtrumsbehörighet).
Innan arbetet påbörjas ska grannar i din uppgång samt också de i den närmaste uppgången förvarnas om eventuella störningar. Störande arbeten ska förläggas på normal arbetstid. Inget bråte eller material får läggas i trapphus och om byggrester ska läggas i stora byggsäckspåsar ska dessa inte placeras på gräsytor och trafikkontorets regler ska gälla.
Vad som gäller är att du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig (byggherre) för nästan allt som finns och görs i lägenheten. Det innebär att det är ert ansvar att till exempel kakel uppsätts med ett riktigt gjort våtrumsskikt.
Också avstängningskranarna i badrummet är era, även om ni inte kan byta dem utan att först få avstängt i källaren. Byter man handdukstork så måste man se till att det monteras en som är anpassad för varmvatten (alltså inte för radiatorvatten).
Ett av de viktiga undantagen är golvbrunnen. Denna måste bytas om man byter golvmaterial till klinker.

Byte av golvbrunn
Byta golvbrunn får man numera inte göra själv. Det gör föreningen via HSB´s fastighetsservice.
Det är väldigt vanligt att man då samtidigt vill flytta brunnen en bit varpå risken vid bilning är att man går igenom golvet.
Man ska inte vara rädd för genomslag utan tvärtom planera för det (med stämpling av taket i lägenheten under).
Föreningen ombesörjer alltså själva bytet av golvbrunnen och även kostnaden för detta – vill man flytta brunnen en bit så får man själv stå för den merkostnaden.
Förvaltaren Martin Wallin är kontaktperson och tar emot beställning av golvbrunnsbyte.

Hur ansökan till styrelsen görs
I de fall styrelsens godkännande för en viss åtgärd krävs ska ansökan skickas till Martin i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Använd dig av den här blanketten. Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats går det bra att komplettera ansökan med dessa uppgifter i efterhand.

Arbetet får inte påbörjas utan styrelsens tillstånd!

Inglasning av balkong
Inglasning av balkong förutsätter bygglov från kommunen. Brf Svartvik har ett s.k. generellt bygglov. Enligt detta får vissa, men inte alla, balkonger i föreningen glasas in. Vid balkonginglasning måste bostadsrättshavaren skriva ett särskilt avtal om med föreningen. Även balkonginglasning måste naturligtvis utföras fackmässigt. För mer information, kontakta Lotta. Använd dig av den här blanketten.

Tänk också på att i ansökan till styrelsen ange om balkongen inte enbart kommer bestå av glas utan t.ex. plåt. Det kan vara av betydelse för styrelsens bedömning av om tillstånd ska ges eller inte. Om erforderliga tillstånd saknas kan bostadsrättsinnehavaren bli tvungen att riva hela inglasningen.

Att tänka på!

Informera gärna dina närmsta grannar om en stundande renovering.

Borrning, bilning och andra störande arbeten får endast utföras kl 08:00 – 19:00 på vardagar och kl 10:00 – 18:00 på helger. Bilning får som huvudregel inte utföras mer än en vecka i sträck.
Vid bilning av golv på nedre botten, iaktta extra försiktighet då det finns mycket elledningar under golven i dessa lägenheter. Vidare är det inte tillåtet att i väggar och tak av betong göra spår för att dölja elledningar m.m.

Håll trapphus och hissar rena och fria från byggsopor och byggmaterial under pågående renovering.

Eventuella Big Bags ska märkas med lägenhets- och telefonnummer. De får inte ställas på gräsmatta eller stå ute över en helg.

Tips!
Föreningens betongväggar är svåra att forcera utan riktiga verktyg. Hyr en kraftfull slagborrmaskin via Panncentralen.
Boka maskinen på tfn 08- 25 37 17 eller genom att besöka Panncentralen.
Öppettider:
kl 07:15 – 08:00 måndagar – fredagar
kl 17:00 – 18:00 torsdagar

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>